via Reginaldo Giuliani, 374 Firenze

LA DONNA DEL FIUME domenica 14 e lunedì 15 agosto ore 21:30


di Lou Ye (Germania/Cina 2000)

con Xhun Zhou, Hongsheng Jia, Zhonkai Hua, Anlian Yao, Nai An

Durata: 83’


Pin It on Pinterest

Share This